Trang chủ / Tin tức / Những cân nhắc thời gian điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn mắc phải ở cộng đồng và bệnh viện

Những cân nhắc thời gian điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn mắc phải ở cộng đồng và bệnh viện

16/07/2013 15:58     3,685      6,082     

Mặc dầu một số lớn những gợi ý sẵn có trong y văn, sự kéo dài tối ưu của việc điều trị kháng sinh vẫn còn là một quyết định cá thể chủ yếu dựa lên các tiêu chuẩn lâm sàng.

Các chế độ dùng kháng sinh kéo dài ngắn hơn nhưng hiệu quả tương đương sẽ giảm các tỷ lệ tác dụng ngoại ý, bao gồm cả sự đề kháng kháng sinh và các khoản chi phí mua thuốc. Mặc dầu, một số thử nghiệm ngẫu nhiên, thuần tập tương lai và phân tích gộp với mục đích so sánh một sự kéo dài chuẩn với một thời gian kéo dài ngắn hơn đối với hầu hết các bệnh nhiễm khuẩn đã từng được công bố, cho đến nay hầu hết các khuyến cáo hiện nay mang ít giá trị, vì chúng được dựa lên các ý kiến chuyên gia hoặc kinh nghiệm thực hành. Bài điểm báo này sẽ tiếp xúc một cách ngắn ngũi lên bằng chứng lâm sàng dùng kháng sinh ngắn ngày trong điều trị so với dùng dài ngày đối với hầu hết nhiễm khuẩn mắc phải ở cộng đồng so với ở bệnh viện phổ biến nhất.

 

 


Tài liệu tham khảo

Esposito S, Esposito I, Leone S. (2012).Considerations of antibiotic therapy duration in community- and hospital-acquired bacterial infections. Journal of Antimicrobial Chemotherapy Online (Jul 2012)


Bs Phan Quận –Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

 


Từ khoá:
Facebook a Comment