Trang chủ / Dịch vụ / Xét nghiệm
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện từ ngày 12/4/2013

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương ban hành danh...

Ngày 12/4/2013 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện

Giá dịch vụ một số xét nghiệm đặc thù

Giá dịch vụ một số xét nghiệm đặc thù

Hiện nay Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đang làm một số xét nghiệm đặc thù. 

Giá dịch vụ một số xét nghiệm đặc thù

Giá dịch vụ một số xét nghiệm đặc thù

Hiện nay Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đang làm một số xét nghiệm đặc thù.