DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 QT.04.ĐD Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Quy trình đánh giá sự hài lòng của khách hàng
2 Quy trình ISO 25/07/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh tháng 07/2016
3 BM.04.ĐD.10 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh tại khoa Khám bệnh
4 BM.04.ĐD.09 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Biên bản họp hội đồng người bệnh
5 BM.04.ĐD.08 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo tình hình triển khai ý kiến chỉ đạo 20/04/2016
6 BM.04.ĐD.07 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh tại khoa Điều trị
7 BM.04.ĐD.06 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh cấp viện
8 BM.04.ĐD.05 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh
9 BM.04.ĐD.04 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú
10 BM.04.ĐD.03 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương
11 BM.04.ĐD.02 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh cấp Khoa
12 BM.04.ĐD.01 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện
13 BM.01.HT.05 Quy trình ISO 20/06/2014 Điều dưỡng-Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu
14 KSHL3 Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế (3)
15 KSHL2 Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế(2)
16 KSYK Quy trình ISO Điều dưỡng-Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh nội trú
17 KSHL Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế
18 QT.03.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình đi buồng của điều dưỡng trưởng
19 BM.03.ĐD.01 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Sổ đi buồng
20 QT.02.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình kiểm tra, giám sát khối Điều dưỡng
21 BM.02.ĐD.04 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Thang điểm kiểm tra công tác điều dưỡng (2)
22 BM.02.ĐD.03 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Thang điểm kiểm tra công tác điều dưỡng
23 BM.02.ĐD.02 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Báo cáo tình hình triển khai ý kiến chỉ đạo
24 BM.02.ĐD.01 Quy trình ISO Điều dưỡng-Báo cáo kết quả tổng kết công tác kiểm tra - giám sát của điều dưỡng
25 QT.01.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình sinh hoạt khoa học điều dưỡng
26 BM.01.ĐD.02 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Giấy mời sinh hoạt khoa học điều dưỡng
27 BM.01.DD.01 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Biên bản sinh hoạt khoa học điều dưỡng
28 QT.02.VT.TBYT Quy trình ISO 30/06/2016 VTTBYT-Quy trình quản lý thiết bị đo lường
29 QT.01.VTYT Quy trình ISO 30/06/2016 VTTBYT-Quy trình quản lý máy móc thiết bị y tế
30 QĐ.01.VT-TBYT Quy trình ISO 30/05/2016 VTTBYT-Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng Vật tư thiết bị y tế