DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Văn bản khác 01/07/2012 Báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh viện năm 2008-2009
2 Số: 09 /2009/TTLT-BYT-TC Thông tư 14/08/2009 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
3 29/2008/QĐ-BYT Quyết định 18/08/2008 Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế
4 746 /QĐ-BYT Quyết định 04/03/2009 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi
5 2009/QH2 Luật 23/11/2009 Luật khám chữa bệnh
6 Công văn 01/07/2011 Hướng dẫn thử nghiệm nhậy cảm kháng sinh
7 2554/QĐ-BYT Quyết định 19/07/2011 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng