DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.03.TCKT.12 Quy trình ISO TCKT-Biên lai ký quỹ
2 BM.03.TCKT.11 Quy trình ISO TCKT-Phiếu thu dịch vụ ngoại trú khám chữa bệnh ngoại trú
3 BM.03.TCKT.10 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn ký quỹ
4 BM.03.TCKT.09 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn tạm ứng ngoại trú
5 BM.03.TCKT.08 Quy trình ISO TCKT-Nhật ký tạm thu ngoại trú
6 BM.03.TCKT.07 Quy trình ISO TCKT-Nhật ký ký quỹ
7 BM.03.TCKT.06 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo biên lai thu viện phí ngoại trú
8 BM.03.TCKT.05 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo biên lai thu viện phí nội trú
9 BM.03.TCKT.04 Quy trình ISO TCKT-Bảng kê nộp tiền
10 BM.03.TCKT.03 Quy trình ISO TCKT-Giấy hẹn thanh toán
11 BM.03.TCKT.02 Quy trình ISO TCKT--Giấy xin ý kiến chỉ đạo
12 BM.03.TCKT.01 Quy trình ISO TCKT-Thông báo nộp tiền
13 QT.02.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thực hiện kiểm kê hàng hóa, tài sản cố định
14 C53-HD QĐ 19/2006/QĐ-BTC Quy trình ISO 30/03/2006 TCKT-Biên bản kiểm kê tài sản cố định
15 QT.01.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thanh toán
16 BM.03.TCKT.01 Quy trình ISO TCKT-Bảng kê đề nghị thanh toán
17 QT.05.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng
18 QT.04.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình xét thi đua khen thưởng
19 QT.03.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội
20 QT.02.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình nâng lương
21 QT.01.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức
22 QĐ.01.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh tại phòng Tổ chức cán bộ
23 KHTHMT Quy trình ISO 07/07/2016 TCCB-Kế hoạch thực hiện mục tiêu
24 BM.05.TCCB.03 Quy trình ISO TCCB-Biên bản nhận hồ sơ, chứng từ, đơn từ
25 BM.05.TCCB.02 Quy trình ISO TCCB-Sổ theo dõi đơn tố cáo
26 BM.05.TCCB Quy trình ISO TCCB-Sổ theo dõi đơn thư khiếu nại
27 BBTH-ISO-TCCB Quy trình ISO 19/07/2016 TCCB-Biên bản họp về thực hiện quy trình ISO
28 QĐ.01.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của phòng Điều dưỡng
29 MTCL2016(ĐD) Quy trình ISO 15/02/2015 Điều dưỡng-Mục tiêu chất lượng 2016
30 Quy trình ISO 19/07/2016 Điều dưỡng-Biên bản họp chỉnh sửa các quy trình ISO