Trang chủ / Tin tức / Một lần so với hai lần/ngày dùng viên lopinavir/ritonavir ở trẻ em nhiễm HIV trải qua điều trị, ức chế virus: so sánh kết cục virus học và dược động học sau khi chuyển qua dùng một ngày một lần lopinav

Một lần so với hai lần/ngày dùng viên lopinavir/ritonavir ở trẻ em nhiễm HIV trải qua điều trị, ức chế virus: so sánh kết cục virus học và dược động học sau khi chuyển qua dùng một ngày một lần lopinav

17/06/2013 02:04     4,909      7,223     

Mục tiêu: Dữ liệu về việc dùng các viên thuốc lopinavir/ritonavir mỗi ngày một lần ở trẻ em còn hạn chế. Các tác giả đã so sánh về dược động học (PK) của lopinavir/ritonavir 2 lần/ngày trong việc ức chế virus, trẻ em bị nhiễm HIV, và đã được đánh giá kết quả về virus học, vào tuần thứ 48, ở trẻ em tiếp nhận chế độ lopinavir/ritonavir một lần/ngày.

Bệnh nhân và phương pháp: Trẻ em nhiễm HIV tiếp nhận chế độ thuốc dựa vào lopinavir/ritonavir 2 lần/ngày với một tải lượng HIV-1 RNA (VL) < 40 copies/mL trong thời gian tối thiểu 3 tháng đã được tuyển vào nghiên cứu. Mẫu máu ở trạng thái ổn định (steady-state) mạnh mẽ trong vòng 12 giờ để đánh giá PK đã được thực hiện vào lúc tuyển vào nghiên cứu. Ngay sau đó, liều lopinavir/ritonavir đã được thay đổi qua một lần/ngày với liều tương đương hàng ngày, mẫu máu ở trạng thái ổn định tăng cường 24 giờ đã được lặp lại trong thời gian 2 tuần sau đó. Nếu nồng độ lopinavir (lopinavir C (nồng độ đáy) là < 1,0 μg/mL, liều thuốc lopinavir/ritonavir đã được tăng lên gần 20%-30% và số đo nồng độ (C) (nồng độ đáy) được lặp lại. Số lượng tế bào CD4 và tải lượng virus đã được xác định tại lúc bắt đầu nghiên cứu và tại tuần 12, 24 và tuần 48.

Kết quả: 12 trẻ đã được tuyển vào nghiên cứu. Tuổi trung vị là 13,1 tuổi. Diện tích dưới đường ROC của Lopinavir (0-24) tương ứng sau liều 2 lần/ngày và một lần/ngày là 169,7 (124,0-200,8) và 167,1 (95,1 – 228,1) μg · h/mL. Bảy trẻ, bao gồm toàn bộ 6 trẻ tiếp nhận efavirenz cùng lúc, đã có nồng độ đáy < 1,0 μg/mL với liều lopinavir/ritonavir một lần/ngày, và 4 trong 7 trẻ có nồng độ đáy < 1,0 μg/mL sau khi điều chỉnh liều thuốc. Tất cả trẻ em duy trì được sự ức chế virus suốt thời kỳ 48 tuần.

Kết luận: Chế độ thuốc một lần/ngày dựa vào lopinavir/ritonavir có thể là cách trị liệu đơn giản ở trẻ em/vị thành niên để kiểm soát virus, nhưng một nồng độ đáy lopinavir thấp hơn đã là bằng chứng. Các nghiên cứu thêm về hiệu lực của lopinavir/ritonavir một lần/ngày ở trẻ em trước khi khuyến cáo chiến lược liều thuốc này thường qui là cần thiết.


Tài liệu tham khảo

Chokephaibulkit K, Nuntarukchaikul M, Phongsamart W, Wittawatmongkol O, Lapphra K, Vanprapar N, Cressey TR.(2012). Once- versus twice-daily lopinavir/ritonavir tablets in virologically suppressed, HIV-infected, treatment-experienced children: comparative pharmacokinetics and virological outcome after switching to once-daily lopinavir/ritonavir. Journal of Antimicrobial Chemotherapy Online (Aug 2012)


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt nam


Từ khoá:
Facebook a Comment