Trang chủ / Tin tức / Dùng nevirapine, trị liệu kháng virus kéo dài và các giá trị CD4 thấp nhất ở mức cao tương quan mạnh mẽ với việc không thể phát hiện nồng độ HIV – DNA và HIV-RNA và đạt được tế bào CD4 mức cao

Dùng nevirapine, trị liệu kháng virus kéo dài và các giá trị CD4 thấp nhất ở mức cao tương quan mạnh mẽ với việc không thể phát hiện nồng độ HIV – DNA và HIV-RNA và đạt được tế bào CD4 mức cao

17/06/2013 02:05     11,202      13,373     

Mục tiêu: Để đánh giá những mối tương quan của sự kết hợp giữa nồng độ HIV-DNA (<10 copies/106 tế bào đơn nhân ngoại vi) và HIV-RNA (<1 copy/mL huyết tương) không thể phát hiện với một số lượng tế bào CD4 > 500 TB/mm3 (được xác định như là mục tiêu điều trị) ở một nhóm của 420 bệnh nhân đáp ứng điều trị với các thuốc kháng

Phương pháp: Một thử nghiệm đa trung tâm, cắt ngang, mới được tiến hành trong một thuần tập của 420 chủ thể bị nhiễm HIV được điều trị với ART có tải lượng virus duy trì < 50 copies/mL với một thời gian quan sát trung vị 28,8 tháng. Các giá trị HIV-DNA và giá trị dư lượng virus máu, và dân số học, dữ liệu virus học và miễn dịch học đã được thu thập đối với mỗi chủ thể.

Kết quả: Tải lượng HIV DNA không thể phát hiện đã được tìm thấy ở 16,6% (70/420) của bệnh nhân và đã được tương quan có ý nghĩa mà không thể phát hiện được (<1 copy/mL) virus máu huyết tương (P  =  0,0001). Lượng tế bào CD4 ở mức thấp nhất lại cao hơn (P  <  0,001), một lượng HIV-RNA máu thấp hơn vào lúc bắt đầu điều trị (P  =  0,0016) và việc dùng nevirapine (P  <  0,001) đã được tương quan với một giá trị HIV-RNA không thể phát hiện được. Hai mươi sáu (26) trong số 420 bệnh nhân (6,2%) đã đạt đến mục tiêu điều trị. Trong phân tích đa biến, số lượng tế bào CD4 thấp nhất cao hơn (OR 3,86, 95% CI 1,47 – 10,16, P  =  0,006), Thời gian kéo dài điều trị (OR 1,07, 95% CI 1,02 – 1,12, P  =  0,004) và việc dùng nevirapine (OR 2,59, 95% CI 1,07-6,28, P = 0,034) đã liên quan độc lập với tình trạng này.

Kết luận: Chỉ 6,2% của các bệnh nhân đáp ứng với ART đã được kết hợp với 3 dấu ấn xét nghiệm mà đã nhận diện chúng như là những bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn. Những kết quả này cho thấy sự biến thiên cao trong quần thể đáp ứng với ART và dẫn chúng ta đến gợi ý về sự cảnh giác trong việc chọn lựa bệnh nhân về khả năng đơn giản hóa các chế độ thuốc điều trị.

 


Tài liệu tham khảo

Sarmati L, Parisi SG, Montano M, Andreis S, Scaggiante R, Galgani A, Viscione M, Maffongelli G, Ricciardi A, Andreoni C, Boros S, Palù G, Andreoni M. (2012). Nevirapine use, prolonged antiretroviral therapy and high CD4 nadir values are strongly correlated with undetectable HIV-DNA and -RNA levels and CD4 cell gain. Journal of Antimicrobial Chemotherapy Online (Aug 2012)


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

 

 


 

Facebook a Comment