Trang chủ / Tin tức / Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người

Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người

31/07/2012 16:57     7,304      9,751     

 Bộ Y tế đã có Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người

 

 

BỘ Y TẾ

 

  

Số: 30 /2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 19 tháng  8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người

 

  

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ngày 02 tháng 8 năm 2008;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người”

Điều 2. “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người” áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước, bán công và tư nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người”.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- Lãnh đạo Bộ Y tế (để báo cáo);

- Các Trưởng Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo QGPC đại dịch cúm ở người;

- Cục Quân Y-Bộ Quốc phòng;

- Cục Y tế-Bộ Công an;

- Website Chính phủ, website Bộ Y tế;

- Phòng HCQT II (51 Phạm Ngọc Thạch-Tp HCM);

- Lưu: VT; KCB; PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyên

 

Chi tiết quyết định xem tại đây.

Facebook a Comment