Trang chủ / Tin tức / Sự tuân thủ dùng thuốc tương tự nucleos (t) ide đối với viêm gan b mãn tính trong thực hành lâm sàng và mối tương quan với bùng phát virus

Sự tuân thủ dùng thuốc tương tự nucleos (t) ide đối với viêm gan b mãn tính trong thực hành lâm sàng và mối tương quan với bùng phát virus

09/03/2012 15:50     4,501      6,349     

Việc tuân thủ dùng thuốc là điều quan trọng cho sự thành công điều trị viêm gan B mãn khi dùng thuốc tương tự nucleos(t)ide (NUC).

Mục tiêu của nghiên cứu này là để xác định sự tuân thủ dùng các thuốc NUC và các yếu tố liên quan với sự tuân thủ dùng NUC và để tìm sự tương quan tuân thủ dùng các thuốc NUC với sự xuất hiện bùng phát virus ở các bệnh nhân mắc viêm gan B mãn tính. Những bệnh nhân liên tiếp mắc viêm gan B mãn tính được dùng các thuốc NUC được yêu cầu tham gia nhằm hoàn thành một cuộc khảo sát mỗi 3 tháng. Sự tuân thủ điều trị cũng được đánh giá bởi các nhân viên y tế tại phòng khám. Tỷ lệ tuân thủ điều trị đã được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm ngày các bệnh nhân đã dùng thuốc điều trị viêm gan siêu vi B của họ trong 30 ngày qua. Tổng cộng 111 bệnh nhân đã được nghiên cứu. Độ tuổi trung bình là 47,7 tuổi, 73,9% là nam giới, 57,7% là người châu Á, 42,3% có học vấn sau đại học và 80% có bảo hiểm tư nhân. Sáu mươi chín (74,1%) bệnh nhân báo cáo tuân thủ 100% trong cuộc khảo sát, trong khi 78 (83,9%) báo cáo 100 % tuân thủ cho các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe của họ. Bệnh nhân có tuân thủ 100% dựa trên cuộc khảo sát cũ hơn (P = 0,02), nhiều khả năng là đàn ông (P = 0,006), và có thu nhập hộ gia đình hàng năm cao hơn (P = 0,04) so với những người có tuân thủ <100%. Trong 80 bệnh nhân đã hoàn thành ba cuộc điều tra, sự bùng phát virus đã được quan sát ở 1/46 (2,2%) bệnh nhân với sự tuân thủ 100% trên tất cả ba cuộc điều tra, 1/18 (5,6%) bệnh nhân với sự tuân thủ < 100% trên một cuộc điều tra và 3/16 (18,8%) bệnh nhân với tuân thủ < 100% trên  ≥ 2 cuộc điều tra, (P = 0,06).

Kết luận, tuân thủ điều trị với các thuốc NUC ở những bệnh nhân viêm gan B mãn tính của chúng tôi là cao nhưng tự báo cáo sự tuân thủ với các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe có thể bị thổi phồng. Bệnh nhân viêm gan B mãn tính với sự tuân thủ tốt hơn trong việc dùng các thuốc NUC để điều trị có một xu hướng hướng tới một tỷ lệ bùng phát virus thấp hơn.

 

 

Tài liệu tham khảo

Chotiyaputta, W.; Hongthanakorn, C.; Oberhelman, K.; Fontana, R. J.; Licari, T.; Lok, A. S. F. (2012). Adherence to nucleos(t)ide analogues for chronic hepatitis B in clinical practice and correlation with virological breakthroughs. Journal of Viral Hepatitis, Volume 19, Number 3, 1 March 2012 , pp. 205-212(8)

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment