Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu
Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới...

Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện

Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện

Chỉ thành lập một số khoa, phòng, trung tâm cần thiết phù hợp với quy mô của bệnh viện hiện có 300 giường...