DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 QT.01.CĐHA Quy trình ISO 01/07/2016 CĐHA-Quy trình tiếp đón người bệnh tại Khoa CĐHA
2 340/QĐ-NĐTW Quyết định 26/05/2014 KHTH-Qui chế kiểm tra HSBA-Final
3 340/QĐ-NĐTW Quyết định 26/05/2014 KHTH-Qui định kiểm tra hồ sơ bệnh án
4 MTCL2014 Văn bản khác 01/06/2014 KHTH-Mục tiêu chất lượng
5 QT.03.KHTH Quy trình ISO 24/06/2014 KHTH-Qui trình báo cáo thống kê BV
6 QT.03.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình báo cáo thống kê BV
7 QT.13.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình triển khai kỹ thuật,phương pháp mới tại BV
8 BM.10.KHTH.05 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Bệnh án truyền nhiễm
9 BM.10.KHTH.04 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Sổ thường trực
10 BM.10.KHTH.03 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Sổ thuốc
11 BM.10.KHTH.02 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Giấy cam kết
12 BM.10.KHTH.01 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Sổ bàn giao người bệnh vào khoa
13 QĐ.10.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình quản lý KCB nội trú
14 QT.08.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình kiểm tra, giám sát chuyên môn trong BV
15 BM.08.KHTH.01 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Kết quả kiểm tra,giám sát chuyên môn
16 BM.08.KHTH.04 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn
17 BM.08.KHTH.03 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Phiếu ghi chép kết quả kiểm tra,giám sát
18 BM.08.KHTH.02 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình kiểm tra, giám sát chuyên môn
19 QT.08.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình kiểm tra, giám sát chuyên môn
20 QĐ.07.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình lập kế hoạch và báo cáo kết quả
21 QT.06.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình tiếp nhận và giám định BHYT
22 BM.05.KHTH.05 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Tem lưu trữ
23 BM.05.KHTH.04 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Thông báo trả lại HSBA không đạt
24 BM.05.KHTH.03 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Bảng kiểm tra quy chế HSBA
25 BM.30/BV-01 Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Sổ trả bệnh án
26 BM.05.KHTH.01 Quy trình ISO KHTH-Bảng tự kiểm tra quy chế HSBA
27 QĐ.05.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình tiếp nhận,kiểm tra và lưu trữ HSBA ra viện
28 QT.04.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Qui trình hội chẩn chuyên môn
29 Quyết định 26/05/2014 KHTH-Qui chế kiểm tra HSBA
30 Final 2014 Quyết định 26/05/2014 KHTH-Quyết định quy chế HSBA