DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.07.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Báo cáo hoạt động thông tin thuốc quý
2 QT.06.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình giám sát ADR tại bệnh viện
3 BM.06.DUOC.02 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Báo cáo các trường hợp ADR năm
4 BM.06.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Báo cáo phản ứng có hại của thuốc
5 QT.05.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-QUy trình thực hành dược lâm sàng
6 BM.05.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Báo cáo công tác dược lâm sàng quý
7 QT.04.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình quản lý tủ thuốc trực
8 BM.04.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Danh mục thuốc tủ trực
9 QT.03.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình duyệt và cấp phát thuốc, VTTH, HCSP
10 BM.03.DUOC.06 Quy trình ISO 15/06/2014 Dược-Sổ nhập xuất thuốc gây nghiện/hướng tâm thần
11 BM.03.DUOC.05 Quy trình ISO 15/06/2014 Dược-Sổ nhập xuất thuốc
12 BM.03.DUOC.03 Quy trình ISO 15/06/2014 Dược-Phiếu lĩnh dịch vụ thuốc
13 BM.03.DUOC.02 Quy trình ISO 15/06/2014 Dược-Báo cáo lĩnh thuốc
14 QT.02.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình lập dự trù, nhận thuốc, VTTH, HCSP, KSCL tại kho dược
15 BM.02.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược- Biểu mẫu Dự trù mua
16 QT.01.DUOC Quy trình ISO 01/07/2016 Dược-Quy trình Quản lý đấu thầu mua thuốc hóa chất sinh phẩm và vật tư tiêu hao
17 BM.01.DUOC.16 Quy trình ISO Dược-Báo cáo kết quả đấu thầu mua thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao năm
18 BM.01.DUOC.15 Quy trình ISO Dược-Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu
19 BM.01.DUOC.14 Quy trình ISO Dược-Báo cáo thẩm định kết quả dự kiến trúng thầu
20 BM.01.DUOC.13 Quy trình ISO Dược-Biên bản họp hội đồng thẩm định
21 BM.01.DUOC.12 Quy trình ISO Dược-Biên bản họp xét thầu
22 BM.01.DUOC.11 Quy trình ISO Dược-Biên bản mở thầu
23 BM.01.DUOC.10 Quy trình ISO Dược-Biên bản đóng thầu
24 BM.01.DUOC.09 Quy trình ISO Dược-Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và cho phép tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước mua thuốc năm
25 BM.01.DUOC.08 Quy trình ISO Dược-Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu
26 BM.01.DUOC.07 Quy trình ISO Dược-Biên bản họp hội đồng thẩm định
27 BM.01.DUOC.06 Quy trình ISO Dược-Mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức: một giai đoạn- một túi hồ sơ
28 BM.01.DUOC.05 Quy trình ISO Dược-Quyết định về việc thành lập Hội đồng đấu thầu vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm của bệnh viện
29 BM.01.DUOC.04 Quy trình ISO Dược-Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu
30 BM.01.DUOC.03A Quy trình ISO Dược-Biên bản họp hội đồng thuốc và điều trị