Về Các Trung Tâm
Trung tâm Đào tạo – chỉ đạo tuyến

Trung tâm đào tạo – Chỉ đạo tuyến là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện BNĐTW, được thành lập trên cơ sở hợp nhất phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học với phòng Chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 2809/QĐ-BYT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật và có trụ sở làm việc tại Bệnh viện BNĐTW.

o       Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới;

o       Tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức và quản lý việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh, phòng chống dịch ;

o       Chỉ đạo tuyến dưới, cử cán bộ luân phiên theo Đề án 1816 và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến.

Nhiệm vụ của trung tâm:

1. Đào tạo:

a) Điều phối, quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo về lĩnh vực chuyên khoa truyền nhiễm :

- Đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức, chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.

- Đào tạo chuyên khoa định hướng cho bác sĩ, điều dưỡng kỹ thuật viên.

- Phối hợp quản lý theo dõi sinh viện hệ chính quy của các trường đại học Y, Dược; các trường cao đẳng, trung cấp Y đến thực tập tại Bệnh viện.

- Phối hợp với các trường đại học Y, Dược triển khai các loại hình đào tạo dài hạn, chính quy: bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II bác sĩ nội trú, thạc sí, tiến sĩ về truyền nhiễm.

- Thực hiện các loại hình đào tạo khác khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

b) Liên kết đào tạo nhân lực y tế chuyên khoa Truyền nhiễm cho các dự án, đề án, chương trình hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế

2. Nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu, tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch, phục hồi chức năng về lĩnh vực chuyên khoa truyền nhiễm theo quy định.

b) Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ ngành và cấp  cơ sở  theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

c) Đăng cai, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.

d) Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và quốc tế về hoạt động chuyên môn và quản lý Y tế theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ

a) Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước.

b) Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong khu vực được phân công.

c) Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho các địa phương theo sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

4. Hợp tác quốc tế

a) Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng và phát triển chuyên môn.

b) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến lĩnh vực và ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

c) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định.

d) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện BNĐTW.

5. Quản lý đơn vị

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương, tài chính, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của đơn vị theo quy định của nhà nước.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

c) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

d) Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước để huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Trung tâm đúng pháp luật.

Các tin khác
Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp