Về các Khoa Phòng
Chức năng, nhiệm vụ các Phòng ban

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương xin giới thiệu chức năng nhiệm vụ các Phòng Ban như sau:

1.      Phòng kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ có chức năng: Xây dựng kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Hướng dẫn, chỉ đạo, công tác nghiệp vụ chuyên môn; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất, đạo đức của người cán bộ y tế.

o       Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch.

o       Hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện Quy chế bệnh viện. Thường xuyên, đột xuất tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện quy chế bệnh viện.

o       Tổ chức công tác thường trực cấp cứu 24/24 giờ trong Viện.

o       Phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Viện; giữa Viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

o       Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, phối hợp triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

o       Xây dựng danh mục kỹ thuật, thủ thuật đề nghị Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện.

o       Phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới theo yêu cầu của cơ sở.

o       Thực hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch và quy định của Nhà nước.

o       Quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Quản lý Thư viện. Thực hiện công tác thống kê báo cáo đúng quy định.

o       Phối hợp tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, tập huấn tại Viện.

o       Xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các tình huống bất thường khác. Đôn đốc các khoa phòng liên quan triển khai thực hiện khi có dịch bệnh xảy ra.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

2.      Phòng Quản trị

Phòng Quản trị là phòng nghiệp vụ có chức năng cung ứng, quản lý sử dụng vật tư, trang thiết bị thông dụng, quản lý sử dụng phương tiện ô tô, vệ sinh môi trường ngoại cảnh, sửa chữa nhà xưởng, thu gom rác thải theo quy định.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

 

 

o       Xây dựng, lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại, đủ số lượng và đúng quy định của nhà nước về quản lý tài chính.   

o       Quản lý kiểm tra việc sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng tại các khoa, phòng.

o       Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Viện.

o       Thực hiện  việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng, xe ô tô theo kế hoạch.

o       Quản lý phương tiện vận tải của Viện; điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu đúng quy định.

o       Đảm bảo cung ứng đủ nước, điện để sấy hấp, tiệt trùng và chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

o       Đảm bảo vệ sinh môi trường. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Viện.

o       Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng. Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng vật tư thông dụng hợp lý, có hiệu quả, tránh lãng phí.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3.      Phòng vật tư – thiết bị y tế

Phòng Vật tư Thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ có chức năng cung ứng, cấp phát, quản lý, bảo trì, sửa chữa, thanh lý vật tư thiết bị y tế.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

o       Xây dựng kế hoạch, dự trù mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý vật tư, thiết bị y tế theo quy định và theo yêu cầu của các khoa phòng chuyên môn.

o       Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế đảm bảo phục vụ kịp thời cho yêu cầu khám chữa bệnh.

o       Lập hồ sơ, lí lịch, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Các máy đặc biệt (đắt tiền, quý hiếm) phải có quyết định giao cho cán bộ, viên chức sử dụng.

o       Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc bảo quản và sử dụng thiết bị y tế. Sau mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký nhận vào lý lịch máy để theo dõi.

o       Phối hợp kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

o       Mở sổ sách theo dõi, lưu giữ hồ sơ tài liệu, thống kê báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị y tế theo quy định.

o       Tổ chức đào tạo, tập huấn về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế cho các cán bộ viên chức trong Viện và cho cán bộ tuyến trước.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

4.      Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính là phòng nghiệp vụ có chức năng: Thực hiện công tác tổ chức bộ máy cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chế độ chính sách; Thi đua và Công tác hành chính của Viện.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

o       Xây dựng tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ, sắp xếp, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

o       Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, thi tuyển, tiếp nhận viên chức đúng quy định của Bộ Y tế. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và làm thống kê, báo cáo theo quy định.

o       Xây dựng quy chế, mối quan hệ công tác giữa các khoa, phòng; giữa các tổ chức đoàn thể và giám sát, đôn đốc thực hiện.

o       Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan.

o       Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành y tế đối với cán bộ, viên chức và người bệnh trong Viện.

o       Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chức phát động thi đua, các đợt học tập chính trị, thời sự, chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

o       Phối hợp với các khoa, phòng đề xuất với Viện trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

o       Nắm bắt diễn biến tư tưởng, yêu cầu nguyện vọng của cán bộ, viên chức để tham mưu đề xuất Giám đốc xem xét, giải quyết.

o       Tổ chức quản lý công văn, tài liệu đi và đến, bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Quản lý hệ thống thông tin liên lạc trong Viện.

o       Thực hiện công tác khánh tiết, tiếp khách, phục vụ hội nghị hội họp trong viện.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.

5.      Phòng Tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Viện.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

o       Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi; Tổ chức triển khai thực hiện.

o       Quản lý chặt chẽ các nguồn thu của viện.

o       Xây dựng định mức chi cho từng hoạt động cụ thể của Viện.

o       Tổ chức công tác kế toán theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, tài sản vật tư, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Viện.

o       Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế.

o       Định kỳ thực hiện việc kiểm kê tài sản, tổng kết tài sản và báo cáo quyết toán theo quy định.

o       Thực hiện việc bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

o       Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Viện.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

6.      Phòng Điều dưỡng

Phòng điều dưỡng là phòng nghiệp vụ có chức năng tổ chức và triển khai toàn bộ hoạt động tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện của Viện.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

o       Xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện và tổ chức, triển khai thực hiện.

o       Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý về chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

o       Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và Quy chế bệnh viện.

o       Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý của Viện. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên đến học tập tại Viện.

o       Tham gia lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chăm sóc người bệnh.

o       Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh trong Viện.

o       Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính trong việc bố trí, điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trong Viện.

o       Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực điều dưỡng theo quy định.

o       Tổ chức họp người bệnh hàng tháng, chỉ đạo và kiểm tra họp hội đồng người bệnh tại các khoa hàng tuần.

o       Định kỳ sơ kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. Thực hiện việc thống kê, báo cáo theo quy định.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

7.      Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng hợp tác quốc tế là phòng nghiệp vụ có chức năng tổ chức và triển khai toàn bộ hoạt động hợp tác quốc tế của Viện.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

o       Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa Viện với các cơ quan, tổ chức quốc tế và tổ chức triển khai thực hiện.

o       Tiến hành các thủ tục cho người nước ngoài đến làm việc, học tập, khám chữa bệnh tại Viện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

o       Thông báo cho cơ quan công an (PA25) biết thời gian, địa điểm, mục đích của người nước ngoài đến khi thăm và làm việc tại Viện.

o       Tiến hành các thủ tục cho cán bộ, viên chức của Viện đi công tác, tham quan, học tập, khám chữa bệnh ở nước ngoài. Quản lý hộ chiếu của cán bộ, viên chức.

o       Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan trong Viện tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ quốc tế theo đúng các thủ tục quy định hiện hành.

o       Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động đoàn ra, đoàn vào cho Bộ Y tế và cơ quan công an địa phương theo quy định.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

8.      Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học

Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học là phòng nghiệp vụ có chức năng tổ chức và triển khai toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Viện.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

o       Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học – công nghệ, ứng dụng các kỹ thuật mới và hướng dẫn triển khai thực hiện tại khoa phòng.

o       Xây dựng kế hoạch đào tạo của Viện cho tuyến trước.

o       Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp, nhà trường tổ chức thực hành cho học viên.

o       Làm đầu mối tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các hội nghị, hội thảo do Viện tổ chức.

o       Xây dựng và tổ chức triển khai công tác hợp tác quốc tế, hợp tác trong và ngoài ngành về kỹ thuật, khoa học - công nghệ.

o       Tham gia công tác chỉ đạo tuyến dưới thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

o       Làm đầu mối tổ chức hoạt động thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, xuất bản tài liệu, tư liệu khoa học kỹ thuật về lĩnh vực các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

9.      Phòng Chỉ đạo tuyến

Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ có chức năng thực hiện công tác chỉ đạo tuyến của Viện.

Cán bộ, viên chức của phòng phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

o       Xây dựng kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến dưới và tổ chức thực hiện.

o       Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

o       Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới.

o       Triển khai công tác nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác chỉ đạo tuyến.

o       Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình Giám đốc phê duyệt đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp.

o       Thực hiện công tác thống kê, báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

o       Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp