Trang chủ / Giới thiệu / Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng QLCL là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc và Hội đồng Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện, và công nghệ thông tin và truyền thông bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

Trưởng Phòng:  T.S Vũ Minh Điền
Địa chỉ: Tầng 6 cơ sở 78 Giải Phóng và tầng 3 cơ sở Kim Chung - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương
Điện thoại: 024.35765304

 

a. Phòng QLCL và CNTT là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Chất lượng bệnh viện về công tác QLCL bệnh viện thuộc các lĩnh vực sau:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng,  thông tin và truyền thông trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động, các đề án về quản lý chất lượng, thông tin và truyền thông tại các khoa phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng, thông tin và truyền thông;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và của Bệnh viện;

-  Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

- Đầu mối triển khai các hoạt động truyền thông và tăng cường quảng bá thương hiệu bệnh viện:

+ Tiếp đón và trao đổi thông tin với các cơ quan truyền thông, báo chí theo đúng quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông theo kế hoạch được phê duyệt.

+ Quản trị website, fanpage và các kênh thông tin truyền thông của bệnh viện.

b. Phòng QLCL và CNTT là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc bệnh viện trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của Bệnh viện, bao gồm hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, hệ thống mạng, các giải pháp công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa hệ thống quản lý, bảo mật, an toàn dữ liệu.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Bệnh viện; tham mưu, dự thảo các văn bản, các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng và phát triển CNTT trong Bệnh viện trước khi bệnh viện ban hành.

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng và phát triển CNTT trong Bệnh viện, đã được bệnh viện phê duyệt.

- Duy trì ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vào khám, chữa bệnh trong toàn Bệnh viện.

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác nâng cấp, bảo trì bảo dưỡng định kỳ đối với toàn bộ hệ thống phần cứng, phần mềm của Bệnh viện.

- Cung cấp, quản lý sử dụng vật tư, trang thiết bị CNTT (đổ mực máy in, máy barcode, máy photocopy; máy chủ, máy vi tính; máy chiếu, thiết bị mạng, âm thanh thông báo..) cho các khoa, phòng, trung tâm trong toàn bệnh viện đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại, đủ số lượng và đúng quy định của nhà nước theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các nghiên cứu khoa học về ứng dụng và phát triển CNTT trong lĩnh vực y tế theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Triển khai các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về CNTT của Bệnh viện.

- Chủ trì thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị tin học (máy chủ, máy tính, hệ thống mạng LAN, Internet, Wifi, hội thảo trực tuyến, đường truyền...), trang thiết bị tin học văn phòng (máy in, máy barcode, máy photocopy, máy chiếu, các thiết bị ngoại vi...) và các phần mềm quản lý phục vụ hoạt động CNTT của Bệnh viện.

- Phát triển hệ thống tổ chức, nhân lực chuyên trách về ứng dụng và phát triển CNTT, bồi dưỡng về CNTT cho nhân viên trong Bệnh viện.

- Triển khai, hướng dẫn xây dựng, duy trì, nâng cấp và cập nhật cơ sở hạ tầng CNTT (hạ tầng phần cứng, thông tin liên lạc, camera giám sát, tổng đài điện thoại, âm thanh thông báo) của Bệnh viện; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Bệnh viện, bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp các dịch vụ hành chính công và thông tin trên môi trường mạng theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai, hướng dẫn xây dựng, duy trì, nâng cấp và phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý bệnh viện HIS, LIS, PACS...

- Kiểm tra, giám sát, báo cáo việc vận hành bảo đảm kỹ thuật; khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở hạ tầng thông tin của Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT trong Bệnh viện.

- Đảm bảo hoạt động truyền thông (chuẩn bị máy tính, máy chiếu, máy in, chụp ảnh, trực tuyến) cho toàn bộ các Hội nghị, Hội thảo, sinh hoạt khoa học, sự kiện trong Bệnh viện và ngoại Bệnh viện.

- Xây dựng phát triển, quản trị, đưa tin, chụp ảnh, cập nhật duy trì hoạt động trang thông tin điện tử website của bệnh viện.

- c.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.

CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC